Lĩnh vực hoạt động

Mua Bán Nông Sản

Toàn Phát Ban Mê kinh doanh mặt hàng cà phê, cụ thể như sau:

- Cà phê Robusta nhân loại xô

- Cà phê Robusta nhân loại 2

- Cà phê Robusta nhân loại 1 – Sàng 16

- Cà phê Robusta nhân loại 1 – Sàng 18